اسناد مهمی مثل سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله و ماموریت های دولت باید چنان شفاف باشد که دیگر هر کس خواست اقدام به ریاست جمهوری کند بداند که برای نوکری و خدمت به مردم اقدام کرده.

اسناد نقشه علمی کشور. اسناد ماموریت های فضای فناوری اطلاعات. و تقویت رسانه در ارتباط با مردم. و انتقال مفاهیم انقلاب به مردم. به همه ی مردم. 

وقتی سینمای ما انقدر قوی بشود که هر فیلم ده ها پیام سیاسی اسلامی داشته باشد. ده ها پیام اجتماعی و ده ها ترغیب و انگیزه و امید.

ریاست جمهوری به این شکل دیگر یک مقام نیست بیشتر از یک مقام اجرایی بالا بدو بدو کردن و خر حمالی به معنای واقعی است. 

آنقدر باید قبلا مسائل مجلس و قوانین را مطالعه کرده باشی و آنقد را ساختار ها و روش های مختلف آشنا باشی که به اندازه ده تا دکترا زحمت باید کشیده باشی

آنقدر صحبت های رهبری را دقیق گوش کرده باشی که انگار صبح تا شب با آن کلمات و استراتژی ها زندگی می کنی.

آنقدر علوم مدیریتی و تنوری های روز را بتوانی خوب حلاجی کنی که از آن کسی که آن نظریه را داده در عمل بیشتر به آن پرداخته باشی.

قرآن و نهج البلاغه را با اساتید خوب فراگرفته باشی.

مردم را خوب شناخته باشی و با آنها شب و روز گذرانده باشی از هر شهر و روستایی.

نه فقط زندگی فیزیکی در شهر یا روستا. بلکه ارتباط شفاف و مستقیم با مشکلات و 


ادامه مطلب ...