چه وقت ریاست جمهوری یک نوکری واقعی است. و شعار نیست.

چنان نظریه های مختلف اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی را در ذهنش به هم دوخته باشد

چنان فهم عمیق از مسائل داشته باشد، که حتی نظریه های بعدی اقتصاد دان های غربی را بتواند 

که از روی شباهت ها و اختلافات اش راه درست را شناخته باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید